21 กรกฎาคม 2554

ลูกโลกจำลอง

ลูกโลกจำลอง

ลูกโลกจำลอง  เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อจำลองลักษณะของโลก  แสดงที่ตั้ง  อาณาเขต 
พรมแดนของประเทศต่างๆ  และลูกโลกจำลองยังสามารถใช้เป็นการเรียนเกี่ยวกับโลก
       2.1)รูปทรงของโลก  มีรูปทรงกลมคล้ายลูกฟุตบอล  เนื่องจากโลกอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์  147   152 ล้านกิโลเมตร  โลกมีเส้นผ่านศูนย์กลางที่เส้นศูนย์สูตร  ยาว  12,756  กิโลเมตร  และมีเส้นผ่านศูนย์กลางจากขั้วโลกเหนือถึงขั้วโลกใต้  ยาว  12,714  กิโลเมตร จึงเห็นได้ว่ารูปร่างของโลกไม่เป็นทรงกลมอย่างแท้จริง  แต่จะมีลักษณะแบนเล็กน้อย ทางด้านขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้  บนผิวโลกจะมีองค์ประกอบหลัก 2 ส่วน  คือ  ส่วนที่เป็นพื้นน้ำ  ได้แก่  มหาสมุทรต่างๆมีเนื้อที่รวมกัน  227  ล้านตารางกิโลเมตร  และส่วนที่เป็นแผ่นดิน  ได้แก่  ทวีปและเกาะต่างๆมีเนื้อที่รวมกัน  90  ล้านตารางกิโลเมตรโดยคิดสัดส่วนพื้นน้ำเป็น  2  ใน  3  ส่วนและเป็นแผ่นดิน  1  ใน  3  ส่วน
2.2    องค์ประกอบของลูกโลกจำลอง  มีหลายแบบตามวัตถุประสงค์ของการแสดง  ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น  2  แบบคือ
    1.) ลูกโลกแสดงลักษณะผิวโลก   โดยแบ่งผิวโลกออกเป็น  2  ส่วนอย่างชัดเจน  คือ ส่วนที่เป็นพื้นน้ำ   ซึ่งได้แก่น้ำทะเลเป็นส่วนใหญ่   จะแสดงด้วยสีน้ำเงินอ่อน  และส่วนที่เป็นแผ่นดินซึ่งได้แก่ทวีปและเกาะขนาดต่างกัน
    2.) ส่วนที่เป็นแผ่นดิน   ลูกโลกจำลองจะแสดงลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือหลายอย่างได้แก่  แสดงลักษณะภูมิอากาศ  พืชพรรณธรรมชาติ  เขตประเทศ  หรือชื่อเมืองหลวงหลักบนผิวโลก


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น